Përshendetja e deputetit i Partisë SDA dhe i Sanxhakut(Serbi) Z. Enis Imamoviqi, nëTakimi i Shkodres, 2021”, Takim PanShqiptar e NdërBallkanik, mbajtur më 23 tetor2021, organizuar ngaGazeta e Alpeve”-media Rajonale-PanShiptare-NdërBallkanike (ShqipëriKosovë-Mali i Zi-Lugina e Preshevës-Sanxhak e Nish-Maqedoni e Veriut) dehBashkia e Shkodres

dashur miq,
E nderuara krye bashkiake zonja Ademi
nderuar organizatorë Gazetës Alpet Shqiptare,
Shkëlqesi  Ambasadorë, Akademikë, Kolegë  deputetëpopullor,

Është kënaqësi e madhe përcjell përshëndetjet emër Presidentit Dr. Sulejman Uglanin, emrin tim dhe emër qytetarëve Sanxhakut.

Kemi kënaqësinë marrim pjesë këtë konferencë rëndësishme dhe mbështesim nismën e lidhjes popujveautoktonë këtë zonë.

Synimi juaj për ndërtuar bashkëpunim ndërajonal ështëgjithashtu i një rëndësie madhe për rajonin e Sanxhakut.

Hapja e korridoreve komunikuese dhe ekonomike nëpërAlpet Shqiptare, cilat shtrihen jo vetëm Shqipëri, por edhe Mal Zi, Kosovë, por edhe Sanxhak, do ndikojë shumë vullnetin tonë përbashkët për integrim me Evropën siBallkani Perëndimor.

Prandaj, shpresoj shumë do mund vendosni synimepër veprim përbashkët ardhmen për gjithë zonën e Ballkanit Perëndimor, pjesë shumë e rëndësishme e cilësështë Sanxhaku.

përgjithësi dihet se banorët e këtyre zonavetradicionalisht kanë marrëdhënie mira ekonomike gjithaveprimtaritë ekonomike, si shërbimet e transportit, industrinëushqimore, sektorin e ndërtimit dhe sektorin e veshjeve, këpucëve dhe mobiljeve.

duhet përmend edhe potencialet turistike, sportive dhe rekreative, duke pasur parasysh Alpet Shqiptare  disaherë i kam kaluar me biçikletë dhe këtu deri Shkodër, poredhe Kosovën dhe Shqipërinë nëpër majat e Hridit mbi Guci dhePlavë, kështu praktikisht e di se çfarë bukurie na bashkon dhena lidh.

Për gjitha këto arsye, ne duam krijojmë kushte miratregtare dhe mbrojmë ekonominë, por edhe interesat tonakulturore, identitare dhe politike.

Ne bashkëpunojmë Parlament për disa mandatesh si njëgrup parlamentar. Shqiptarët dhe boshnjakët ndajnë njëjtin fat, njëjtat sfida, probleme dhe zgjidhje.

Me zbatimin e kësaj nisme,  gjejmë një zgjidhje qëndrueshme interes gjithëve.


Shkodër, 23 tetor 2021

Shqipëroi: Ismet  AZIZIKryetar i ShoqatësKosovapër Sanxhakun”, GjilanKosovë.

        ————–

(Në gjuhën Boshnjake)

Dragi prijatelji,
Poštovani gradonačelnice gospodjo Ademi
Uvaženi Organizatori iz novina Albanskih Alpi,
Vaše ekselencije ambasadori, Akademici, Kolege narodniposlanici,
Veliko mi je zadovoljstvo da u ime Predsjednika Dr Sulejmana Ugljanina, svoje ime i u ime gradjana Sandžaka, prenesem pozdrave.
Zadovoljstvo nam je da prisustvujemo ovoj važnojkonferenciji i podržimo inicijativu povezivanja autohtonihnaroda na ovim prostorima.
Vaša namjera da izgradite međuregionalnu saradnju takođeje od velikog značaja za Sandžačku regiju.
Otvaranje komunikacionih i ekonomskih koridora krozAlbanske Alpe koji se osim u Albaniji, protežu i u Crnoj Gori, Kosovu, ali u Sandžaku će uveliko uticati na našu zajedničkuvolju za integraciju sa Evropom kao Zapadnim Balkan.
Stoga se jako nadam da ćete moći da postavite ciljeve zazajedničko djelovanje u budućnosti za čitav prostor ZapadnogBalkana, čiji je veoma važan dio Sandžak.
Opšte je poznato da ljudi sa ovih prostora tradicionalnoimaju dobre ekonomske odnose u svim djelatnostima privrede, kao što su prevozničke usluge, prehrambena industrija, građevinski sektor, te sektori odjeća, obuća, namještaja.
Moram da spomenem i turističke, sportske i rekreativnepotencijale, s’ obzirom da sam nekoliko puta prolazio AlbanskeAlpe biciklom i ovdje do Skadra ali i Kosovo i Albaniju prekoHriskih vrhova iznad Gusinja i Plava, tako da i praktično znamkakva nas ljepota spaja i povezuje.
Iz svih tih razloga želimo da stvorimo dobre uslovetrgovine i zaštitimo privredu, ali i naše kulturne, identitetske ipolitičke interese.
Mi u Parlamentu saradjujemo vec nekoliko mandata kaojedan poslanicki klub. Albanci i Bošnjci dijele istu sudbinu, isteizazove, probleme i rješenja.
Sprovođenjem ove inicijative nađemo trajno rješenje u interesu svih.

Shkodër, 23 tetor 2021