Nga Arben KURTESHIKosovë

përqendrohemi krijimin  e mjedisit favorshëmpër investitorët, me barriera ulta ligjore, siguri ligjore e sociale duke krijuar infrastrukturë moderne, po ashtu cilësi arsim

Nëse krijojmë këto kushte, favorshme për investitorëtme potencial besoj thellë se investimet do rrjedhim drejtvendit tonë dhe do kthehen zhvillim hovshëm e vrullshëm ekonomik.

Gjendja momentale ekonomike vend është njëpasqyrë reflekton punën dhe angazhimin tonë dydekadat e fundit.

Vetë historia jonë është një testament i fuqishëm përarritjen e lirisë, është një udhërrëfyes na tregon rrugën se silidhet ideali i zemrës dhe vizioni i mendjes me synimin, dhese si gjithçka mund përdoret si steg drejt arritjes

Pikërisht këtu ku ne e kemi potencialin shumë madhëkemi edhe ngecje, sepse periudhën kohore pas luftës  ederi sot, ideal e vizion është arritja e pushtetit, dhe kur arritja e pushtetit është primare me apo pa dashje gjithçka tjetër mbetetsekondare, dhe pikërisht me  hov dhe me vrull sekondar ështëzhvilluar vendi, ku ardhurat nuk i mbulojnë nevojatqytetare!

Ne e dimë miri si arrihen projeke madhështore e kemi dëshmuar me arritjen pakrahasueshme dhe historike lirisë kushte dhe rrethana pamundura!

Vërtet historia jonë është testament i fuqishëm, si e arritëm gati pamudurën lirinë, dhe pse tash nuk po mund ta arrimë mundurën zhvillim e vendit.

Ne jemi ndër popujt rrallë botë kemidëshmuar se gati gjithçka është e arritshme, kur ideali dhevizioni lidhet drejtpërdret me cakun!

Mendjendriturit tanë na mësuan se si ti shkulnimpengesat e lirisë, si ti ndryshonim kushtet dhe rrethanat e asajkohe, dhe si ta pikturonim lirinë kokat tona si një synim qartë. Ata na inkurajuan ndërmarrim udhën drejt arritjes. Arritja e madhe, liria, u realizua sepse ideali i zemrave dhevizioni i mendjeve i shpërbleu përpjekjet tona për liri.

Çdo gabim, përvojë, dhe sukses e përdorëm si shteg drejtarritjes.

Vetë ne popolli i Republikës jemi krijuesit dhe autorët e këtij kapitulli përfunduar.

Shqetësimi ynë aktual është, pse nuk po mund arrijmëzhvillimin ekonomik vendit tonë me njëjtin frymëzimdhe vendosmëri? Potenciali ynë është  shumë i madh, porpothuajse e njëjta aftësi na çoi drejt lirisë na ka munguarderi sot për arritur zhvillimin ekonomik.

Defekti ynë kryesor i pas luftës është ideali dhe vizioni ka  synim dhe qëllim primar pushtetin!

Kjo ka penguar përqëndrimin tonë mbi zhvilliminekonomik.

Shembujt e vendeve  tjera si Gjermania e cila ishteshumë e shkatërruar e bërë rrafsh me tokë pas luftës dytëbotërore arriti zhvillohet dhe bëhet lokomotivëekonomike e evropës. Gjermanisë, vetëm dy dekada pas luftësnuk i mjaftoj fuqia e vetë punëtore dhe kërkoi punëtorë jashshtetit , sikur kërkuan edhe Kosovë vitin 1965; pravetëm dy dekada pas përfundimit luftës dytë botërore

Para fillimit mrekullisë ekonomike Irlandës i ikëngjysma e popullsisë gjithësej katër milion Amerik!

Irlanda, brenda një gjenerate prej shtetit varfër evropën perendimore arriti bëhet gati shteti i pasurë Evropë duke e rritur cilësin arsim .

Japonia dhe Korea e Jugugut poashtu janë zhvilluar edhe shpejt se dy dekada; gjithëashtu shteti afrikan Botsëana, ka BPV lart se vendi ynë!

Shteti juridikisht i panjohur nga UE dhe SHBA-ja, nuk ka ulëse OKB, pra pothuaj se juridikisht shtet „joekzistentdhe prap një ndër shtetet   zhvilluara botë, e njohën deri sot vetëm  17 shtete nga afër 200 ështëTajvani ka një Bruto Produk Vendor për kokë banori30‘000$!

Ato shtete kanë përqëndruar përpjekjet e tyre krijimine kushteve nevojshme ligjore dhe infrastrukturore përinvestime. vendin tonë, shumë herë barrierat ligjore,  trazirat, mosbesimi institucione, korrupsioni, mungesa e sigurisë sociale e shëndetësore, po ashtu dhe mungesavizionare janë bërë pengesë për investitorët potencial.

Zhvillimi ekonomik është një përbërës i rëndësishëm për krijuar prosperitet dhe ofrojmë vendet e punës riniajonë ka nevojë.

Kapitali investues është si uji – rrjedh atje ku ka pakpengesa. Prandaj, ne duhet përqendrohemi krijimin e njëmjedisi favorshëm për investitorët, duke ulur barrieratligjore dhe duke krijuar siguri juridike. Nëse ne krijojmë këtokushte, investimi do vijë dhe do kthehet zhvillimekonomik.

Diaspora jonë dërgon miliarda dollarë vendin tonë, por ky kapital nuk është përdorur me efikasitet për ndihmuar zhvillimin ekonomik. Derisa diaspora kthehen vendet e tyre jetesës, shumica e remitencave nuk mbeten vendin tonë, por kalojnë kufirin dhe shpenzohen jashtë tij. Kjoështë një pasuri e humbur.

Për rritur prodhimin vendas dhe ulur deficitin tregtar, ne duhet fokusohemi proaktiv kontaktinin e kompanive me potencial dhe sëbashku përpilohen  dhe krijimin e kushteve ligjore ( përputhshmëri me ligjet ndërkombëtare) dhe infrastrukturore për tërheqjen e investimeve. Nuk duhet gjejmë arsyet për moszhvillim, por duhet punojmë me vendosmëri dhe vullnet për ndryshuar situatën. Duhet përdorim vizionin dhe idealin na dha liria për ndërtuarnjë ardhme ndritshme për vendin tonë.

Zhvillimi ekonomik është proces i vështirë dhe kërkonangazhim përhershëm. Duam kemi një vizion qartëdhe një ideal lartë kthejmë mendjet tona drejtzhvillimit ekonomik nivel evropian e përtej, sepse vetëmatëherë mund ndërtojmë një vend fuqishëm dhe pasur për gjithë qytetarët tanë.