Duke filluar nga dita e martë, me 24 mars 2020, do të qëndrojnë hapur një sërë biznesesh, përfshirë këtu edhe shumë prej tyre që nuk kanë të bëjnë me ushqimoret apo farmacitë.

Në bizneset e lejuara janë edhe hotelet dhe strukturat akomoduese, parfumeritë, agjencitë funebre, veterinerët, etj, ndërsa shumë të tjera janë mbyllur.


Ndarje në aktivitete të lejuara dhe të ndaluara

Kodi NVE – 2 digit

Përshkrimi i aktivitetit

Statusi iAktivitetit

1

Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me to

Lejohen

2

Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeve

Lejohen

3

Peshkimi dhe Akuakultura

Lejohen

5

Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve

Lejohen

6

Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror

Lejohen

7

Nxjerrja e mineraleve metalore

Lejohen

8

Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minierat

Lejohen

9

Aktivitete mbështetëse minerare

Lejohen

10

Përpunimi i produkteve ushqimore

Lejohen

11

Prodhimi i pijeve

Lejohen

12

Prodhimi i produkteve të duhanit

Lejohen

13

Përpunimi i tekstileve

Lejohen

14

Konfeksionimi i veshjeve

Lejohen

15

Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkure

Lejohen

16

Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç mobiljeve

Lejohen

17

Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letre

Lejohen

18

Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara

Lejohen

19

Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës

Lejohen

20

Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimike

Lejohen

21

Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutike

Lejohen

22

Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës

Lejohen

23

Prodhimi i produkteve minerale jometalike

Lejohen

24

Metalurgjia

Lejohen

25

Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe pajisjeve

Lejohen

26

Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikë

Lejohen

27

Prodhimi i paisjeve elektrike

Lejohen

28

Prodhimi i makinerive dhe paisjeve

Lejohen

29

Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove

Lejohen

30

Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit

Lejohen

31

Prodhimi i mobiljeve

Lejohen

32

Industri të tjera

Lejohen

33

Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeve

Lejohen

35

Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar

Lejohen

36

Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë

Lejohen

37

Kanalizimet

Lejohen

38

Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve; rikuperimi i materialeve

Lejohen

39

Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve

Lejohen

41

Ndërtimi i ndërtesave

Lejohen

42

Punime inxhinjerike

Lejohen

43

Punime të specializuara ndërtimi

Lejohen

45

Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve, ciklomotorëve dhe riparimi I tyre

Lejohen

46

Gomisteri

Mbyllen

47

Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve

Lejohen

48

Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve

Lejohen

49

Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim të ushqimit dhe pijeve

Lejohen

50

Qendrat tregtare

Mbyllen

51

Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,
Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit

Lejohen

52

Dyqane të tjera jo të specializuara të produkteve të ndryshme jo-ushqimore

Mbyllen

53

Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit

në njësi të  specializuara

Lejohen

54

Shitje me pakicë e karburantit për automjete

Lejohen

55

Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për telekomunikacionin (TIK)

Lejohen

56

Shitje me pakicë e produkteve të tekstilit në dyqane të specializuara

Mbyllen

57

Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe materialeve ndërtimore

Lejohen

58

Shitje me pakicë e sendeve higjeno  – sanitare

Lejohen

59

Shitje me pakicë e materialeve të ndërtimit, qeramikës dhe
pllaka

Mbyllen

60

Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për
bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë

Lejohen

61

Shitja me pakicë e Qilimave, Qilimave të Brezit dhe tapiceri Për
Dyshemetë dhe Muret (Qilim, Linoleum) në njesi të specializuara

Mbyllen

62

Shitje me pakicë e pajisjeve shtëpiake në dyqane të specializuara

Mbyllen

63

Shitje me pakicë e mjeteve shtëpiake, qelq dhe qeramika

Mbyllen

64

Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimit

Lejohen

65

Shitje me pakicë e makinave qepëse për përdorim shtepiak

Mbyllen

66

Shitje me pakicë e sistemve të sigurisë

Mbyllen

67

Tregtia me pakicë e instrumenteve muzikorë

Mbyllen

68

Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara

Mbyllen

69

Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe Periodikëve

Lejohen

70

Shitje me pakicë për kancelari dhe pajisjeve të zyrës

Mbyllen

71

Tregtia me pakicë e muzikës dhe regjistrimeve video në një studio të specializuar

Mbyllen

72

Shitje me pakicë e mallrave sportive në dyqane të specializuara

Mbyllen

73

Shitje me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara

Mbyllen

74

Shitje me pakicë e artikujve të veshjeve

Mbyllen

75

Shitje me pakicë e këpucëve dhe mallrave prej lëkure

Mbyllen

76

Tregtia me pakicë e ilaçeve në dyqane të specializuara

Lejohen

77

Tregtia me pakicë në artikuj mjekësorë dhe ortopedikë në njësi të specializuara

Lejohen

78

Shitje me pakicë e artikujve të parfumerive, tualeteve dhe produkteve të higjenës personale

Lejohen

79

Mjeket popullore/mjekimet

Lejohen

80

Tregtia me pakicë në lule dhe bimë

Mbyllen

81

Shitje me pakicë e kafshëve shtëpiake të vogla

Mbyllen

82

Tregti me pakicë e orëve, bizhuterive dhe sendeve me vlere

Mbyllen

83

Mobilje për zyre me pakicë

Mbyllen

84

Shitje me pakicë e materialeve te optikës dhe pajisjeve fotografike

Lejohen

85

Tregtia me pakicë në objektet e artit dhe të dekorimit

Mbyllen

86

Shitje me pakicë të karburantit shtëpiak dhe për
ngrohje

Lejohen

87

Tregtia me pakicë në armët dhe municionet, artikujt ushtarak

Mbyllen

88

Shitje me pakicë e sapunëve, pastruesve, produktet e ngjashme

Lejohen

89

Shitje me pakicë e produkteve të tjera jo-ushqimore

Mbyllen

90

Shitje me pakicë të artikujve të dorës së dytë në dyqane

Mbyllen

91

Ambulantët

Lejohen

92

Biznes me pakicë me postë ose internet

Lejohen

93

Shitje me pakicë e produkteve të ndryshme, përmes nje demonstruesi ose një person i shitjeve (derë më derë)

Mbyllen

94

Tregtia e bërë nga makineritë e shitjes automatike

Lejohen

95

Transporti tokësor i mallrave dhe me tubacione

Lejohen

96

Transporti ujor i mallrave

Lejohen

97

Transporti ajror i mallrave

Lejohen

98

Magazinimi dhe aktivitete mbështetëse për transportin

Lejohen

99

Aktivitete të postës dhe korrierit

Lejohen

100

Hoteleri/strultura akomoduese

Lejohen

101

Shërbime ushqimi dhe pije (me përjashtim të atyre shërbim catering/delivery)

Mbyllen

102

Aktivitete publikimi

Lejohen

103

Filma, video dhe prodhimi i programeve televizivë, regjistrimi i zërit dhe aktivitete publikimi të muzikës

Lejohen

104

Aktivitete të programimit dhe shpërndarjes

Lejohen

105

Telekomunikacioni

Lejohen

106

Shërbime të teknologjisë së informacionit

Lejohen

107

Aktivitete të shërbimit të informacionit

Lejohen

108

Aktivitete të shërbimeve financiare, përveç sigurimeve dhe financimit të pensioneve

Lejohen

109

Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve, përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëm

Lejohen

110

Aktivitete të tjera financiare

Lejohen

111

Aktivitete të pasurive të paluajtshme

Lejohen

112

Aktivitete juridike dhe të kontabilitetit

Lejohen

113

Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve dhe aktivitete të konsultimit

Lejohen

114

Aktivitete arkitekture dhe inxhinjerike; aktivitete të kontrolleve dhe analizave teknike

Lejohen

115

Kërkim dhe zhvillim shkencor

Lejohen

116

Publiciteti dhe kërkimet e tregut

Lejohen

117

Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike

Lejohen

118

Aktivitete Veterinare

Lejohen

119

Aktivitete të marrjes e dhënies me qira

Lejohen

120

Aktivitete të punësimit

Lejohen

121

Agjensi udhëtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të shërbimit të rezervimit

Lejohen

122

Aktivitete të sigurimit dhe të hetimit

Lejohen

123

Shërbime ndaj ndërtesave dhe shesheve

Lejohen

124

Administrim zyrash, mbështetje administrative dhe të tjera aktivitete mbështetëse të ndërmarrjeve

Lejohen

125

Administrimi publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm

Lejohen

126

Arsimimi

Mbyllen

127

Aktivitete të shëndetit

Lejohen

128

Qendra të kujdesit mjekësor

Lejohen

129

Aivitete të kujdesit social pa akomodim

Lejohen

130

Aktivitete krijuese, arte, dhe aktivitete çlodhëse

Mbyllen

131

Bibliotekat, arkivat, muzeumet dhe të tjera aktivitete kulturore

Mbyllen

132

Aktivitete të lojrave të fatit dhe basteve

Mbyllen

133

Aktivitete sportive, argëtuese dhe çlodhëse.

Mbyllen

134

Aktivtetet e shoqatave e organizatave (me përjashtim të mbledhjeve, tubimeve etj)

Lejohen

135

Riparimi i kompjuterave dhe artikujve personale dhe familjarë

Lejohen

136

Aktivitetete të tjera shërbimi (Trajtime Estetike, mireqenie fizike, palestra)

Mbyllen

137

Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak

Lejohen

138

Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet

Lejohen

139

Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare

Lejohen

140

Agjencitë funebre

Lejohen