Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 36/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 36/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7918, datë 13.4.1995, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekë privatizimi)” dhe dekretit nr. 1049, datë 27.3.1995, “Për disa plotësime në dekretin nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit””, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10821
Tiranë, më 28.06.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META