Krisobulë  e  carit  Stefan  Uroshi  III,   me  të  cilin  themelon        Manastirin  e Deçanit    Pejë  dhe  e   pajis  atë  me  pron , bujkrobër  dhe    drejta    ndryshme  feudale

Fillova ndërtoj shtëpinë e Zotit  perëndisë  sime pandokrator  dhe, mbasi e  ndërotva, e  stolisa  me  gjithëfarë bukurishë    brëndëshme  dhe    jashtëm dhe  caktova  igumenin e  saj,  vendin  e  përbashkët    murgjeve    tij, duke marrëbekimin e Zotit dhe atit kryepeshkop Danil dhe gjithë peshkopëve  dhe   gjithë  sinodhit    Sërbisë

Dhe  unë  mbreti  i  dhashë  pandokratorit  malet    gjenden mbi  Deçan , gjitha ato kishin  mbetur  pas  krisobulës Malit  Shenjtë dhe   Gradecit . Po këtu bleva edhe Ujezden (1)  për 300 dele me qëngja  dhe  i  bashkova  me  Malet e Altunit (2)  dhe i  kufizova    gjitha  këto  male me kufijtë  e  Malit    Shenjtë dhe    Gradecit  dhe    këto  male    mos  ketë pjesë  as  fisnik , as  vllah, as  shqipar, me përjashtim    atyre    lejon igumeni  dhe unë  mbreti  bashkova gjitha mallet u kishin mbetur kishavedhe ia dhurova  pandokratorit...(3)

__________________

1.  Bjeshka  e  Ujezës , Shipshan Malësinë e Gjakovës(Tropojë).

2   Malësinë   e  Gjakovës                (Tropojë).

3. Burime    Zgjedhura  për  Historinë  e  Shqipërisë.  ( shek. VII – XV ). Vëllimi  II.  Tiranë , 1962.  fq. 139. /  Novakoviç ,  Zakonski,  spomenici.  Fq.  646 – 645 . Origjinali  sllavisht /.