Në Taivan, botohet Antologjia e poezisë shqipe në gjuhën kineze

Nga Shaip Emerllahu

Në Taivan, botohet Antologjia e poezisë shqipe në gjuhën kineze (Mandarinë). Në te janë përfshirë me nga pesë poezi dhe një biografi të shkurtër 20 poetë bashkëkohorë shqiptarë si, Zef Schirò Di Maggio, Basri Capriqi, Xhevdet Bajraj, Ledia Dushi, Mario Bellizzi, Naime Beqiraj, Ilire Zajmi, Ndue Ukaj, Salajdin Salihu, Parid Teferici, Anton Gojcaj, Olimbi Velaj, Mujo Bucpapaj, Silke Liria Blumbach, Manjola Brahaj, Jeton Kelmendi, Isuf Sherifi, Belfjore Qose, Alisa Velaj… Në fillim të librit janë vendosur edhe disa poezi të poetit kombëtar, Naim Frashëri. Falenderoj dhe përgëzoj laureatin e FNP “Ditët e Naimit”, poetin taivanez auotorin e dhjetëra antologjive të gjuhëve të ndryshme, Kuei-shien Lee për përkthimin e poezive nga anglishtja në gjuhën kineze. Gjithashtu, falenderoj autorin e parathënies prof. dr. Ymer Çirakun dhe poetin Ndue Ukajn për ndihmesën që më dhanë të kemi një Antologji të poezisë shqipe në kinezisht. Një falenderim edhe për shtëpinë botuese në Taivan. Botuesi më ka nisur librat për autorët e përfshirë në Antologji. I ftoj ata që të gjejnë mundësinë që t’i tërheqin …

In Taiwan, an Anthology of Albanian Poetry in Chinese (Mandarin) language is published. In it, there are included five poems and a biography of each of the 20 contemporary Albanian poets like, Zef Schirò Di Maggio, Basri Capriqi, Fadil Bajraj, Ledia Dushi, Mario Bellizzi, Naime Beqiraj, Ilire Zajmi, Ndue Ukaj, Salajdin Salihu, Parid Teferici, Anton Gojcaj, Olimbi Velaj, Mujo Bucpapaj, Silke Liria Blumbach, Manjola Brahaj, Jeton Kelmendi, Isuf Sherifi, Belfjore Qose… At the beginning of the book there are also poems of the national poet, Naim Frashëri. I thank and congratulate the laureate of the IFP “Ditët e Naimit”, the Taiwan poet, the author of dozens of different language anthologies, Kuei-shien Lee, for the translation of the poems from english language into Chinese. Furthermore, I thank the author of the preface prof. dr. Ymer Çiraku and the poet Ndue Ukaj for the help that they gave me on creating an Anthology of Albanian Poetry in Chinese. I also thank the publishing house in Taiwan.