ÇMIMI LETRAR “IBRAHIM RUGOVA”

Çmimin Letrar Ndërkombëtar “Ibrahim Rugova”, Edicioni i IV-të 2018
International Poetry Prize “Ibrahim Rugova” The Four Edition 2018
Premio internazionale di Poesia “Ibrahim Rugova” Quattro edizione 2018

Klubi letrar “Podguri” Istog” shpall:
KONKURS NDËRKOMBËTAR të Poezisë për Çmimin Letrar “Ibrahim Rugova” – 2018

Kriteret e konkurrimit:

– Çdo pjesëmarrës ka të drejtë të dërgojë një poezi të pa publikuar deri më tani, maksimumi 30 rrjeshta. Tema e lire.
– Të gjithë ata që dëshirojnë të marrin pjesë në konkurs obligohen ta paguajnë shumën ne vlerë 10 euro në gjirollogarinë e Klubit letrar podguri: 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES
– Të gjitha poezitë e konkurimit duhet të jenë në shqip ose anglisht, ose në gjuhë të tjera të të përkthyera në njërën nga këto gjuhë.
– Poezitë do të dërgohen me emrin e autorit dhe pseudonimin letrar.
– Antarët e Jurisë do të njihen vetëm me poezitë dhe pseudonimet letrare përkatëse.
– Do të ketë çmim të parë, të dytë, të tretë, si dhe çmime speciale.
– Klubi letrar Podguri jep çmimin “Ibrahim Rugova” në fushën e kulturës, për individë ose institucione që ndihmojnë zhvillimin e artit dhe kulturës në Kosovë.
– Antarët e Jurisë nuk do të bëhen të njohur deri në ditën e shpalljes së fituesve për të mos patur ndikime gjatë vlerësimit.
– Juria përzgjedh fituesit që do të lexojnë poezitë ditën e ceremonisë së dhënies së çmimeve.
– Konkurentët e përzgjedhur nga Juria duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen.
– Pjesëmarrja e pretendentëve për çmim dhe leximi i poezive të tyre është i detyrueshëm.
– Poezitë e përzgjedhura për ceremoninë do të botohen në një antologji.

KONKURSI POETIK KA TRI NIVELE

1. VENDI I PARË…..çmimi 500 euro
2. VENDI I DYTË……çmimi 300 euro dhe
3. Vendi i tretë……çmimi 200 euro.

Periudha e dërgimit të poezive për konkurs është prej 3 korrik deri më 10 gusht 2018 ora 24.00

Poezitë dërgohen në imel adresën : nuradini_57@hotmail.com dhe në faqen e Klubit letrar “Podguri” që mund ta gjeni kështu : Klubi Letrar Podguri Istog . Poezitë dërgohen me pseudonimin letrar (shifër) Me marrjen në dorëzim të tyre, ju në vijimësi do të merrni të gjithë informacionet e nevojëshme këshilluese dhe sqaruese .

Literary Club “Podguri” Istog announces the International Poetry Prize “Ibrahim Rugova” The Four Edition 2018.

Main features of the poetry competiton are as under:
– Each participant has the right to send an unpublished poem of up to 30 rows. Free topic;
– Anyone who wants to participate in this event are obliged to pay 10 euros at club’s bank account. 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES
– All competing poets must submit their poems in Albanian, English or in other languages translated into one of these languages.
– Poems will be sent with the author’s name and literary pseudonym.
– Jury members will be recognized only with poems and relevant literary pseudonyms.
– There will be first, second, third prize, as well as special prizes.
– “The Podguri” Literary Club gives the award “Ibrahim Rugova” in the field of arts and culture, for individuals or institutions that help the development of culture in Kosovo.
– Jury members will not be made known until the day of the announcement of the winners, so they don’t have any impact during the evaluation.
– The jury will select the winners who will read the poems on the day of the award ceremony.
– The Participation of competitors for awards and reading of their poems is compulsory.
– The Competitors selected by the Jury, they must confirm participation.
– The Poems selected for the ceremony will be published in an anthology.

– The period of sending poems for the competition is up to: 10 august 2018, until 24:00 hrs.

– Poems should be sent through a code at the following email to: nuradini_57@hotmail.com

POETRY ANNOUNCEMENT HAS THREE LEVELS

4. First place …….. 500 euro
5. Second place……300 euro, and
6. Third place…..… 200 euro.

Il Club letterario “Podguri” Istog annuncia: Concorso Internazionale di Poesia per il Premio Letterario “Ibrahim Rugova” – 2018.

Criteri per i partecipanti:
– Ogni partecipante ha il diritto di presentare una poesia inedita fino ad ora, con non più di 30 righe.
– Tutti i partecipanti nel concorso devono pagare 10 euro nel conto bancario di Club Letterario “Podguri”: 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES
– Tutte le poesie del concorso devono essere in albanese o inglese o in altre lingue, tradotte in una di queste lingue.
– Insieme con poesie verrà inviato al nome dell’autore, e lo pseudonimo letterario.
– Ci saranno primo, secondo e terzo,premi, e premi speciali.
– I membri della Giuria saranno riconosciuti solo con poesie rilevanti e pseudonimi letterari.
– I membri della giuria non saranno conosciuti, fino al giorno della proclamazione dei vincitori, perché non dovrebbe avere un impatto nel corso della valutazione.
– Il club letterario “Podguri” onora con il prezzo “Ibrahim Rugova” persone o istituzioni che aiutano lo sviluppo della cultura in Kosovo.
– La giuria seleziona i vincitori che leggeranno loro poesie, il giorno della cerimonia di premiazione.
– I concorrenti selezionati dalla giuria dovrebberò confermare la partecipazione.
– La partecipazione dei pretendenti per i premio e lettura delle loro poesie è obbligatoria.
– Le poesie scelte per la cerimonia saranno pubblicati in un’antologia.

Il concorso poetico ha tre livelli:
– Il primo posto 500 euro.
– Il secondo posto 300 euro.
– Il terzo posto 200 euro
– Periodo di invio di poesie per il concorso è fino 10 august 2018 alle ore 24:00
– Le poesie saranno inviati per posta elettronica al seguente indirizzo: nuradini_57@hotmail.com o nel sito di facebook: “Klubi letrar “Podguri” Istog. La poesia verrà inviata insieme con lo pseudonimo letterario e il nome. Poi riceverate tutte le informazioni necessarie.

Istog,3.7.2018
Sekretari Ekzekutiv ; Nuradin Imeraj
Imel. nuradini_57@hotmail.com
Tel.00377 44 192 687
Executive Secretary
Segretario Esecutivo