Ministria e Arsimit dhe Sportit ka përgatitur tashmë vendimin për mbyllur Akademinë e Studimeve Albanologjike duke i dhënë plotfuqi Akademisë Shkencave drejtohet nga Skënder Gjinushi.

BalkanWeb” ka siguruar projektvendimin nga burime pranë MAS, i cili pritet firmoset nga kryeministri Edi Rama.

Sipas tij, Akademia e Studimeve Albanologjike dheinstitutet varësi saj shkrihen dhe i bashkëngjiten Akademisë Shkencave, e cila merr dhe gjitha asetet, pasuritë e luajtshme dhe paluajtshme.

Kjo VKM pritet miratohet nga Këshilli i Ministrave bie ndesh me ligjin për arsimin e lartë dhe me ligjin për Akademinë e Shkencave.

VENDIMI

1. Mbylljen e veprimtarisë Akademisë StudimeveAlbanologjike dhe transferimin e gjitha drejtave dhedetyrimeve saj tek Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

2. Njësitë kryesore ekzistuese, Qendra Kërkimore e Enciklopedisë Shqiptare dhe Botimeve dhe personeliakademik i këtyre njësive, aktualisht pranë Akademisë Studimeve Albanologjike riorganizohen si njësi kërkim-studimit pranë Akademisë Shkencave Shqipërisë, brendadatës 31 Dhjetor 2023.

3. gjitha asetet, pasuritë e luajtshme dhe paluajtshme administrim Akademisë StudimeveAlbanologjike, kalojnë administrim Akademisë Shkencave Shqipërisë, e cila ka detyrimin t’i ruajë dhe t’imirëmbajë pasuritë administrim dhe nuk mund ndryshojë apo tjetërsojë destinacionin e tyre.

4. Akademia e Studimeve Albanologjike ka këtodetyrime:

a).- marrë gjitha masat për transferimin e studimeve për doktorantët e padiplomuar ciklin e tretë studimeve, për fitimin e gradës shkencoreDoktor”, plotësojnë kriteret ligjore për transferimin e studimeve, institucione tjera arsimit lartë, vendase apo huaja, ofrojnë programe studimi fusha njëjta apo ngjashme.

b).- përgatitë dosjen për çdo doktorant, plotësonkriteret ligjore për transferimin e studimeve, me dokumentacionin e nevojshëm dhe t’ia vendosë dispozicion doktorantëve, pa detyrim financiar shtesë nga ana e tyre, brenda datës 31 Gusht 2023.

c).- përcjellë Ministrinë e Arsimit dhe Sportitdosjet e doktorantëve nuk do tërhiqen nga doktorantëtpërkatës, brenda datës 08 Shtator 2023.

d).- dorëzojë dokumentacionin ligjor, administrativ, financiar dhe akademik disponon dhe mbi bazën e cilitka zhvilluar veprimtarinë e saj akademike dhe kërkimore-shkencore, strukturat përgjegjëse, sipas legjislacionit fuqi për arkivat.

e).- vendosë dispozicion Ministrisë Arsimitdhe Sportit çdo informacion kërkuar deri plotësimin e gjitha kërkesave parashikuara këtë vendim.

5. Akademia e Studimeve Albanologjike marrë masa vijojë ushtrimin e veprimtarisë saj deri transferimine plotë njësive përbërëse pranë Akademisë Shkencave Shqipërisë, sipas përcaktimeve këtij vendimi.

6. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministriae Kulturës, Akademia e Shkencave Shqipërisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, për zbatimin e këtij vendimi.